Praca
O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1557)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o możliwości składania zgłoszeń
do realizacji niżej wymienionych zadań w 2019 roku w ramach umowy - zlecenia.

Liczba etatów: 1
Miejsce: Ubojnia bydła

Rodzaj zadań oraz zakres czynności:
1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie*:
1. odpis dyplomu,
2. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
3. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej rocznego stażu pracy
w zakładzie leczniczym dla zwierząt, 4. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
5. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
6. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania,
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii,
8. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty,
9. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
12. kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
13. prawidłowo wypełnione Oświadczenie dla celów podatkowych powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Osoby starające się o wyznaczenie powinny spełniać poniższe warunki:
- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- zdolności organizacyjne,
- komunikatywność,
- obowiązkowość,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
- znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
- posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. 2004 r. nr 89 poz. 860 ze zm.),
- pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumentację do dnia 15 maja 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu, ul. Nad Kanią 136, od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº-15ºº.

Wykonywanie zadań i czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu z osobą wyznaczoną stosownej umowy - zlecenie.


Stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Umowa na czas zastępstwa

WARUNKI PRACY

1. praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.
2. praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
3. narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
4. brak windy i podjazdów,
5. brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ

1. realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących higieny pasz,
2. realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz,
3. raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz,
4. czynności związane z nadzorem nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze na własne potrzeby,
5. czynności związane z prowadzeniem rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem,
6. czynności związane z nadzorem nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach,
7. czynności związane z nadzorem nad stosowaniem dodatków paszowych,
8. czynności związane z nadzorem nad obrotem pasz,
9. aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
10. czynności związane z nadzorem nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
11. czynności związane z nadzorem nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych,
12. czynności związane z nadzorem nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
13. czynności związane z nadzorem nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
14. czynności związane z nadzorem nad podmiotami stosującymi polepszacze gleby,
15. czynności związane z nadzorem nad eksportem, importem, obrotem pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
16. współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. Pasz i Utylizacji oraz Farmacji w zakresie kompetencji,
17. współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. Pasz i Utylizacji w zakresie kompetencji,
18. utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Handlową,
19. współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji,
20. współpraca z Powiatowym Inspektorem ds. Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia zwierzęcego w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z rzeźni, zakładów rozbioru itp.,
21. prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
22. aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji,
23. organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
24. załatwianie spraw bieżących,
25. informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wszelkich przekroczeniach „Kodeksu Karnego”.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie: średnie lub wyższe,
- umiejętność biegłej obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
- umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30 kwietnia 2019 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nad Kanią 136
63-800 Gostyń

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nad Kanią 136 63-800 Gostyń tel. 65 572 08 66
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piwgostyn.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń tel. 65 572 08 66.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.


Stanowisko: inspektor weterynaryjny

Umowa o pracę

WARUNKI PRACY

1. praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
2. praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
3. narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
4. brak windy i podjazdów,
5. brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

1. przeprowadzanie kontroli warunków sanitarno - weterynaryjnych miejsc pozysku mleka oraz gospodarstw zakresie dobrostanu oraz cross compliance,
2. sporządzanie zestawień i sprawozdań,
3. pobieranie prób do badań laboratoryjnych, pakowanie prób i przekazywanie ich do laboratorium,
4. zastępowanie kontrolera ds. pasz i utylizacji podczas jego nieobecności,
5. przestrzega przepisów kodeksu pracy i innych ustaw, oraz wewnętrznych zarządzeń i decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6. przeprowadza bieżącą analizę potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej w świetle wymogów obowiązujących przepisów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
7. opracowuje plan budżetu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
8. przyjmuje zgłoszenia zaraźliwych chorób zwierzęcych i niezwłocznie podejmuje czynności w celu rozpoznania, zlokalizowania i zwalczania ognisk choroby,
9. prowadzi „Księgę zaraźliwych chorób zwierzęcych” i sporządza całą dokumentację związaną ze zwalczaniem tych chorób,
10. prowadzi dokumentację związaną z wymianą informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z przepisami UE,
11. prowadzi wykup zwierząt dotkniętych chorobami zwalczanymi z urzędu,
12. sporządza sprawozdania miesięczne i roczne z zaraźliwych chorób zwierzęcych,
13. nadzoruje akcje profilaktyczne i prewencyjne, badania monitoringowe w zakresie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
14. opracowuje powiatowe programy zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
15. zaopatruje urzędy gmin w plakaty i ulotki informacyjne o chorobach zaraźliwych zwierząt,
16. nadzoruje i kontroluje Identyfikacje i Rejestracje Zwierząt oraz warunki dobrostanu, stan zabezpieczenia przeciw epizootycznego podmiotów gospodarczych prowadzących hodowlę zwierząt, zajmujących się transportem zwierząt, wylęgiem drobiu, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu i wykorzystaniem materiału biologicznego, punktami unasieniania, punktami kopulacyjnymi zwierząt,
17. sprawuje nadzór nad miejscami skupu i miejscami gromadzenia zwierząt, targowiskami, spędami, aukcjami, wystawami zwierząt oraz schroniskami zwierząt,
18. nadzoruje zbieranie, grzebanie, spalanie zwłok zwierzęcych , ich części i odpadów poubojowych i współpracuje w tym zakresie z inspektorem ds. środków żywienia zwierząt,
19. nadzoruje lecznictwo zwierząt w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
20. kontroluje prawidłowość realizacji zadań przez lekarzy wet. wolnej praktyki wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonania:
a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych w tym monitoringowych,
b) nadzoru nad spędami, targami i miejscami gromadzenia zwierząt,
c) badaniem zwierząt w obrocie i prawidłowość wystawiania świadectw zdrowia,
d) zadań koniecznych przy likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego,
21. analizuje i sprawdza pod względem merytorycznym wszystkie faktury i rachunki wystawiane przez lekarzy wolnej praktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
22. nadzoruje sposób i wykonanie dezynfekcji,
23. kontroluje przestrzeganie zasad dobrostanu zwierząt przez podmioty zajmujące się utrzymaniem, transportem, ubojem zwierząt,
24. przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
25. prowadzi całość dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządza sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów oraz korespondencję w zakresie posiadanych upoważnień,
wykonuje inne czynności i polecenia zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie: wyższe
- umiejętność biegłej obsługi komputera
- prawo jazdy kat. B
- znajomość przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
- umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
3. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 15 kwietnia 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nad kanią 136
63-800 Gostyń

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nad Kanią 136 63-800 Gostyń tel. 65 572 08 66
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piwgostyn.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń tel. 65 572 08 66.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przesyła ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, oraz osób będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej niezatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gostyniu do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia (wyznaczenie) w zakresie prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (kontrola bioasekuracji stad świńskich pod kątem zabezpieczenia w kierunku ASF).

Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe weterynaryjne
2. Zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość
3. Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
4. Znajomość polskich oraz unijnych przepisów weterynaryjnych

Wymagane dokumenty:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
2. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu
4. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
7. aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych
8. kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo z tytułu umowy o pracę lub innej u mowy zlecenia
9. prawidłowo wypełnione oświadczenie - - załącznik nr 1 »
10. prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie dla realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – - załącznik nr 2 »

Ilość miejsc: 5

Osoby zainteresowane prosimy złożyć oferty do dnia 10 maja 2019 r. w sekretariacie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gostyniu, ul. Nad Kanią 136 63-800 Gostyń w godz. 7ͦ:00-15:00.
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE