Praca
O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1557)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o możliwości składania zgłoszeń
do realizacji niżej wymienionych zadań w 2019 roku w ramach umowy - zlecenia.

Liczba etatów: 1
Miejsce: Ubojnia bydła

Rodzaj zadań oraz zakres czynności:
1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób ubiegających się o wyznaczenie*:
1. odpis dyplomu,
2. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
3. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej rocznego stażu pracy
w zakładzie leczniczym dla zwierząt, 4. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
5. kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
6. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania,
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii,
8. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty,
9. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
12. kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
13. prawidłowo wypełnione Oświadczenie dla celów podatkowych powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Osoby starające się o wyznaczenie powinny spełniać poniższe warunki:
- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- zdolności organizacyjne,
- komunikatywność,
- obowiązkowość,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
- znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
- posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. 2004 r. nr 89 poz. 860 ze zm.),
- pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumentację do dnia 15 maja 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu, ul. Nad Kanią 136, od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº-15ºº.

Wykonywanie zadań i czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu z osobą wyznaczoną stosownej umowy - zlecenie.


Stanowisko: Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywnościi

1. WARUNKI PRACY

· Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
· Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu gostyńskiego.
· Wyjazdy na szkolenia.
· Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek na piętrze bez podjazdu dla niepełnosprawnych, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych).
· Samodzielne kierowanie samochodem.

2. ZAKRES ZADAŃ

· Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych.
· Nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa.
· Monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności.
· Pobieranie prób do badań.
· Kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie świadectw eksportowych.
· Kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostanu w rzeźni.
· Kontrola działalności urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru i badania zwierząt rzeźnych.
· Opiniowanie w zakresie właściwości stanowisk projektów aktów prawnych opracowanych przez inne instytucje.
· Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli, tworzenie baz danych, przygotowywanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów.

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

· Wykształcenie:
wyższe o kierunku weterynaryjnym lub pokrewnym związanym z bezpieczeństwem żywności tj. zootechnicznym, rolniczym, ,technologia żywienia itp.
· Prawo jazdy kat. B.
· Umiejętność obsługi komputera.
· Znajomość pakietu Office.
· Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
· Posiadanie obywatelstwa polskiego.
· Korzystanie z pełni praw publicznych.
· Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. WYMAGANIA DODATKOWE

· Umiejętność pracy w zespole.
· Chęć podnoszenia kwalifikacji.
· Samodzielność.
· Komunikatywność.

5. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

· Życiorys/CV i list motywacyjny.
· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
· Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
· Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

· kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

· Dokumenty należy złożyć do: 06 września 2019 r.
· Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
· Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
ul. Nad Kanią 136
63-800 Gostyń.


8. INNE INFORMACJE:

· W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
· Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE