wcagwcag
Działalność statutowa
STATUT
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu

§ l
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu, zwany dalej “Inspektoratem", działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, póz. 287 z późn. zm.).

§ 2
Inspektorat jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej.

§ 3
Siedzibą Inspektoratu jest miasto Gostyń, obszarem jego działania jest powiat gostyński.

§ 4
Inspektorat wykonuje zadania Inspekcji w szczególności z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

§ 5
Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu.

§ 6
Zmiana treści statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadania.POBIERZ STATUT wraz z REGULAMINEM ORGANIZACYJNYM POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII »Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE