• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Deklaracja dostępności

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.piwgostyn.pl . Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

• Data publikacji strony internetowej: . 2023-04-13
• Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-04-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• Wybrane treści na stronie nie posiadają prawidłowej struktury technicznej
• Treści nie są przetłumaczone na język migowy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

• Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.
• Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
• Oświadczenie zostało ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2021-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Wozińska – koordynator ds. dostępności:, e-mail: j.wozinskal@piwgostyn.pl  tel: 692 378 063. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 572 08 66, e-mail: gostyn.piw@piwgostyn.pl .

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń
tel.: 65 572 08 66
faks: 65 572 07 30
e-mail: gostyn.piw@piwgostyn.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu znajdujący się przy ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

• Do budynku prowadzi wejście ze schodami.
• Budynek jest piętrowy, nie ma w nim windy.
• Po wejściu do budynku należy kierować się po schodach na I piętro
• W budynku są schody, korytarze.
• Na parterze znajduję się sekretariat, w którym przyjmowani są interesanci, w pełni przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
• Brak dostosowań typu pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
• Toalety na parterze nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
• Obok budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowych dla niepełnosprawnych.
• Jest możliwość wstępu do urzędu z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu deklaruje chęć osiągnięcia poziomu wyższego od wymagań prawnych i dąży do tego celu.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stara wersja strony znajduje się pod adresem: old.piwgostyn.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content