• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 136, dane kontaktowe ado@piwgostyn.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora nałożonych na niego obowiązków prawnych, w szczególności przechowywane przez okres określony w Ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej i innych przepisów prawa na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja, ARiMR, Główny Inspektorat Weterynarii i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii), w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne,

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane,

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

W sprawach, w związku z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@piwgostyn.pl

Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu jest objęta systemem monitoringu.

Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z systemu monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Monitoring wizyjny obejmuje wjazd na teren Inspekcji Weterynaryjnej i część terenu na zewnątrz pozostającą w zasięgu zainstalowanych kamer oraz gabinet Powiatowego Lekarza Weterynarii i hol znajdujący się na parterze budynku. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Monitoring wizyjny stosowany jest zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Powiatowy inspektorat Weterynarii w Gostyniu informuje, że administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu, ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń, e-mail: gostyn.piw@piwgostyn.pl, tel. 65/572-08-66.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@piwgostyn.pl.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content