• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

ZASADY BIOASEKURACJI – ochrona gospodarstw utrzymujących drób przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu w związku z trwającym okresem jesiennym ,
oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu,
przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw utrzymujących
drób przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 

WE WSZYSTKICH GOSPODARSTWACH UTRZYMUJĄCYCH DRÓB:

1) Zakazuje się:
– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym
wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok
dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) Nakazuje się:
– utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do
których mają dostęp dzikie ptaki,
– zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub
inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
– utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi i ptaków bezgrzebieniowych, w izolacji
od dzikich ptaków,
– przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w
sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami
oraz ich odchodami,
– karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym
pomieszczeniu lub osłonię-tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
– lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
– powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w
polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
– dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji
zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych

  Informacje dotyczące:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność
ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

powinny być niezwłocznie przekazane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zasady bioasekuracji opisane są szczegółowo w rozporządzeniu :
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.
z 2022r. poz. 768)
oraz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2023 poz. 2225)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content